CYNNWYS

 1. Polisi Preifatrwydd (Y tu allan i'r UE)
 2. Polisi Cwcis (Y tu allan i'r UE)
 3. Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Trigolion California
 4. Polisi Preifatrwydd ar gyfer Defnyddwyr yr UE
 5. Polisi Cwcis ar gyfer Defnyddwyr yr UE
POLISI PREIFATRWYDD (TU ALLAN I'R UE)

Dyddiad dod i rym: Mai 25, 2018

CYFLWYNIAD

Hundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, ei gysylltiadau a'i is-gwmnïau (yr 'Hundeshagen' , 'ni' neu 'ni' ) yn gwerthfawrogi preifatrwydd ein defnyddwyr a'n tanysgrifwyr. Rydym yn ymdrechu i fod yn dryloyw ynglŷn â sut rydym yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth, i gadw'ch gwybodaeth yn ddiogel ac i ddarparu dewisiadau ystyrlon i chi. Y Polisi Preifatrwydd hwn ( 'Polisi' ) yn disgrifio'r arferion preifatrwydd ar gyfer www.Hundeshagen.org gwefan (y 'Safle' ), sy'n eiddo i'r Hundeshagen ac yn cael ei weithredu ganddo. Pwrpas y Polisi hwn yw eich helpu chi i ddeall pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu gan Hundeshagen, pam rydyn ni'n ei chasglu a beth rydyn ni'n ei wneud ag ef.

Mae'r Polisi hwn yn berthnasol i'n harferion gwybodaeth ar-lein ar gyfer y Wefan mewn perthynas â phob defnyddiwr ac eithrio'r defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd. Nid yw'r Polisi hwn yn berthnasol i ddata personol a gesglir trwy unrhyw wefannau neu apiau trydydd parti, gan gynnwys gwefannau y gallwch gael mynediad iddynt trwy'r Wefan. Efallai bod gan y gwefannau a’r apiau hynny eu polisïau preifatrwydd eu hunain, yr ydym yn eich annog i’w darllen cyn darparu unrhyw wybodaeth bersonol arnynt neu drwyddynt. Efallai y bydd gan rai offrymau ar ein Gwefan hysbysiadau ychwanegol am yr arferion a'r dewisiadau gwybodaeth. Darllenwch y datgeliadau preifatrwydd ychwanegol hynny i ddeall sut y gallant fod yn berthnasol i chi.Darllenwch y Polisi hwn yn ofalus i ddeall ein polisïau a'n harferion o ran eich gwybodaeth a sut y byddwn yn ei drin. Os nad ydych yn cytuno â'n polisïau a'n harferion, peidiwch â defnyddio'r Wefan. Trwy ddefnyddio'r Wefan, rydych chi'n cytuno i'r Polisi hwn. Gall y Polisi hwn newid o bryd i'w gilydd. Bernir bod eich defnydd parhaus o'r Wefan ar ôl i ni wneud newidiadau yn derbyn y newidiadau hynny, felly gwiriwch y Polisi o bryd i'w gilydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

PLANT DAN OED 13

Nid yw'r Wefan wedi'i bwriadu ar gyfer plant dan 13 oed, ac nid ydym yn fwriadol yn casglu gwybodaeth bersonol gan blant o dan 13. Os ydym yn dysgu ein bod wedi casglu neu dderbyn gwybodaeth bersonol gan blentyn o dan 13 oed heb ddilysu caniatâd rhiant, byddwn yn dileu y wybodaeth honno. Os ydych chi'n credu y gallai fod gennym unrhyw wybodaeth gan neu am blentyn o dan 13 oed, cysylltwch â ni yn preifatrwydd@hundeshagen.org .

GWYBODAETH RYDYM YN CASGLU A SUT RYDYM YN CASGLU EI

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth gennych chi ac amdanoch chi pan fyddwch chi'n rhyngweithio ac yn defnyddio'r Wefan. Gall y wybodaeth hon gynnwys gwybodaeth bersonol (ee enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, rhif ffôn ac unrhyw fanylion cyswllt eraill), gwybodaeth dechnegol (ee cyfeiriad IP, math o borwr, dynodwr dyfais) a gwybodaeth am ddefnydd (ee tudalennau gwe rydych chi'n ymweld â nhw, hysbysebion rydych chi'n eu clicio ar). Efallai y byddwn yn cyfuno'r mathau hyn o wybodaeth gyda'n gilydd, ac ar y cyd yn cyfeirio at yr holl wybodaeth hon yn y Polisi Preifatrwydd hwn fel 'Gwybodaeth' . Gellir casglu gwybodaeth fel y disgrifir isod a thrwy ddefnyddio cwcis, bannau gwe, picseli, a thechnolegau tebyg eraill gennym ni neu gan gwmnïau eraill ar ein rhan. Isod mae'r math o Wybodaeth y gallwn ei chasglu:

Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni.
 • pan fyddwch yn cofrestru gyda'r Wefan hon neu'n ei defnyddio, neu'n tanysgrifio i unrhyw wasanaeth ar y Wefan, gallwn ofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol y gellir eich adnabod drwyddi, fel enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, neu unrhyw un manylion cyswllt eraill.
 • pan ddefnyddiwch y Wefan i gyfathrebu ag eraill neu bostio, uwchlwytho, arddangos neu storio unrhyw gynnwys fel sylwadau, ffotograffau, fideos, e-byst, atodiadau, mewnbynnau llais, a chynnwys arall a gynhyrchir gennych chi (ar y cyd, 'Cyfraniadau Defnyddiwr') yn gyhoeddus rhannau o'r Safle. Gellir trosglwyddo'ch Cyfraniadau Defnyddiwr i eraill ac ni allwn reoli gweithredoedd trydydd partïon y gallwch ddewis rhannu eich Cyfraniadau Defnyddiwr â nhw. Ni allwn hefyd atal defnydd pellach o'r Wybodaeth hon ar ôl iddi gael ei chyhoeddi.
 • efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu Gwybodaeth pan fyddwch chi'n cystadlu mewn cystadleuaeth neu ysgubwyr a noddir gennym ni neu'n ymateb i arolygon y gallwn eu postio a gofyn am eu cwblhau ar y Wefan.
 • pan fyddwch yn cyfathrebu â ni i riportio problem gyda'r Wefan, neu unrhyw ymholiadau cyffredinol eraill. Efallai y byddwn yn cadw cofnodion a chopïau o'ch gohebiaeth (gan gynnwys cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn, ac unrhyw wybodaeth bersonol arall yr oeddech wedi'i darparu).
 • pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer unrhyw wasanaethau taledig neu'n gosod unrhyw archebion ar y Wefan, gallwn gadw manylion y trafodion rydych chi'n eu gwneud trwy'r Wefan ac am gyflawni unrhyw archebion (nodwch y gallai fod gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ariannol cyn rhoi archeb trwy'r Wefan).
 • pan ddefnyddiwch y Wefan fel arall, megis ar gyfer ymholiadau chwilio, hanes gwylio, gweld tudalennau, edrych ar y cynnwys rydyn ni'n ei ddarparu, neu osod unrhyw un o'n ategion.
Gwybodaeth Dechnegol, Defnydd a Dadansoddol.

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth dechnegol a defnydd benodol pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwefan, fel y math o ddyfais, porwr, a system weithredu rydych chi'n ei defnyddio, dynodwr dyfais unigryw, cyfeiriad IP, gosodiadau dyfais a porwr, y tudalennau gwe rydych chi'n ymweld â nhw, gan gynnwys gwybodaeth amdanyn nhw sut rydych chi'n rhyngweithio â'n Gwefan a rhai ein partneriaid trydydd parti a gwybodaeth sy'n caniatáu inni gydnabod a chysylltu'ch gweithgaredd ar draws dyfeisiau a Gwefan. Efallai y byddwn yn cydnabod eich dyfais i ddarparu profiadau personol a hysbysebu i chi ar draws y dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio. Gwelwch ein Polisi Cwcis adran i gael mwy o wybodaeth ar sut y gallwn ddefnyddio'r technolegau hyn i gasglu'r wybodaeth hon.

Efallai y gallwch gyrchu nodweddion y Wefan trwy gymunedau trydydd parti, fforymau, a gwefannau cyfryngau cymdeithasol, gwasanaethau, ategion a chymwysiadau ('Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol'). Bydd eich gosodiadau preifatrwydd ar Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol o'r fath, yn ogystal â'u polisïau preifatrwydd priodol, yn pennu'r wybodaeth bersonol a gwybodaeth arall y gellir eu rhannu â ni, neu a dderbynnir gennym ni trwy dechnolegau olrhain cyfryngau cymdeithasol, pan fyddwch chi'n cyrchu'r Wefan, ac a allai fod a gasglwyd ac a ddefnyddir gan y Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol hyn. Pan ganiateir hynny gan y gyfraith, trwy ddarparu'r Wybodaeth hon neu ryngweithio gyda'n Gwefannau trwy Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol, rydych yn cydsynio i'n defnydd o Wybodaeth o'r Wefan Cyfryngau Cymdeithasol yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Gwybodaeth am Leoliad. Rydym yn casglu gwybodaeth amser real am eich lleoliad, fel eich gwlad, pan fyddwch chi'n ei darparu neu drwy wybodaeth am ddyfais (fel cyfeiriad IP), neu leoliad eich dyfais pan fyddwch chi'n cyrchu'r Wefan gyda'ch dyfais symudol.

SUT RYDYM YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH

Rydyn ni'n defnyddio Gwybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi neu rydych chi'n ei darparu i ni at y dibenion a ddisgrifir yn y polisi hwn neu a ddatgelir adeg y casglu neu gyda'ch caniatâd, gan gynnwys at y dibenion canlynol:

 • Darparu neu ddadansoddi'ch defnydd o'r Wefan a'i chynnwys, ei chynhyrchion, ei rhaglenni a'i gwasanaethau.
 • Cyflawnwch eich ceisiadau ac unrhyw bwrpas arall rydych chi'n ei ddarparu ar ei gyfer, gan gynnwys cyfathrebu â chi am eich pryniannau neu drafodion.
 • Rhowch hysbysiadau i chi am eich cyfrif neu danysgrifiad.
 • Anfonwch wybodaeth am hyrwyddiadau, offrymau, a nodweddion Gwefan.
 • Rhowch wybod i chi pan fyddwch chi'n ennill un o'n cystadlaethau neu ein sweepstakes.
 • Rhowch wybod i chi pryd mae diweddariadau Gwefan ar gael, ac am newidiadau i unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau rydyn ni'n eu cynnig neu'n eu darparu er hynny.
 • Darparu, datblygu, cynnal, personoli, amddiffyn a gwella'ch profiad a'n offrymau ar y Wefan.
 • Amcangyfrif maint ein cynulleidfa a'n patrymau defnydd.
 • Storiwch wybodaeth am eich dewisiadau, gan ganiatáu inni addasu ein Gwefan yn ôl eich diddordebau unigol.
 • Cyflymwch eich chwiliadau.
 • Amddiffyn yn erbyn, nodi, ac atal twyll a gweithgaredd anghyfreithlon arall
 • Cydnabod chi pan fyddwch chi'n defnyddio'r Wefan.
 • Cynnig, marchnata, a hysbysebu cynhyrchion, rhaglenni a gwasanaethau gennym ni a'n cysylltiedigion, partneriaid busnes, a dewis trydydd partïon a allai fod o ddiddordeb i chi. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn i arddangos hysbysebion i gynulleidfa darged ein hysbysebwyr.
 • Cyflawni ein rhwymedigaethau a gorfodi ein hawliau sy'n deillio o unrhyw gontractau yr ymrwymwyd rhyngoch chi a ni, gan gynnwys ar gyfer bilio a chasglu.
 • Canfod, ymchwilio, ac atal gweithgareddau ar ein Gwefan a allai dorri ein telerau, a allai fod yn dwyllodrus, torri hawlfraint, neu reolau eraill neu a allai fod yn anghyfreithlon fel arall, i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol, ac i amddiffyn ein hawliau a hawliau a diogelwch ein defnyddwyr ac eraill.
SUT RYDYM YN RHANNU A DATGELU EICH GWYBODAETH

Efallai y byddwn yn rhannu ac yn datgelu Gwybodaeth agregedig a dad-ddynodedig am ein defnyddwyr heb gyfyngiad. Yn ogystal, gallwn rannu a datgelu Gwybodaeth a gasglwn, neu a ddarperir gennych yn y ffyrdd a ganlyn neu at unrhyw bwrpas arall a ddatgelir adeg y casglu:

Gyda'ch Caniatâd. Efallai y byddwn yn datgelu eich Gwybodaeth pan fyddwch chi'n rhoi eich caniatâd i ni wneud hynny.

Darparwyr Gwasanaeth. Efallai y bydd gan ein contractwyr, darparwyr gwasanaeth, darparwyr cynnwys, a thrydydd partïon eraill a ddefnyddiwn i gefnogi ein busnes fynediad at Wybodaeth i helpu i gyflawni'r gwasanaethau y maent yn eu perfformio i ni, megis, gan gynnwys: creu, cynnal, cynnal a darparu ein Gwefan, cynhyrchion, a gwasanaethau; cynnal marchnata, trin taliadau, e-bost a chyflawni archeb; gweinyddu cystadlaethau; cynnal ymchwil a dadansoddeg; a gwasanaeth cwsmeriaid.

Perchnogaeth Newydd. I brynwr neu olynydd arall os bydd uno, dadgyfeirio, ailstrwythuro, ad-drefnu, diddymu neu werthu neu drosglwyddo arall neu rai o'n hasedau, p'un ai fel busnes gweithredol neu fel rhan o fethdaliad, datodiad neu symud ymlaen tebyg, mewn pa wybodaeth sydd gennym ni am ein Gwefan a'n defnyddwyr ymhlith yr asedau a drosglwyddwyd.

Safleoedd Cysylltiedig. Gall y Wefan gynnwys dolenni i wefannau eraill, gan gynnwys Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol. Efallai y byddwn yn integreiddio rhyngwynebau rhaglenni cymwysiadau cyfryngau cymdeithasol neu ategion ('Plug-ins') o rwydweithiau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest ac eraill, i'n Gwefan. Gall ategion drosglwyddo gwybodaeth amdanoch chi i blatfform priodol y Plug-in heb i chi weithredu. Gall y wybodaeth hon gynnwys eich rhif adnabod defnyddiwr platfform, pa wefan rydych chi arni, a mwy. Bydd rhyngweithio â Plug-in yn trosglwyddo gwybodaeth yn uniongyrchol i rwydwaith cymdeithasol y Plug-in hwnnw ac efallai y bydd y wybodaeth honno'n weladwy gan eraill ar y platfform hwnnw. Mae ategion yn cael eu rheoli gan bolisi preifatrwydd y platfform priodol, ac nid gan ein Polisi.

Partneriaid a Chysylltiedig. Efallai y byddwn yn datgelu Gwybodaeth i gysylltiadau, partneriaid busnes, a thrydydd partïon (ee manwerthwyr, hysbysebwyr, asiantaethau hysbysebu, rhwydweithiau a llwyfannau hysbysebu, sefydliadau ymchwil, a chwmnïau eraill) nad yw eu harferion yn dod o dan y Polisi Preifatrwydd hwn, ac a allai ddarparu, cynnig, gwella, marchnata, a chyfathrebu â chi fel arall am eu cynhyrchion a'u gwasanaethau eu hunain. I ddysgu mwy am eich dewisiadau, gweler Eich Dewisiadau isod. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu Gwybodaeth benodol â thrydydd partïon i ddarparu hysbysebu i chi ar sail eich diddordebau. Am fwy o wybodaeth, gweler Dewisiadau Ad isod.

Noddwyr a chyd-hyrwyddiadau. Weithiau byddwn yn cynnig cynnwys neu raglenni (e.e. cystadlaethau, sweepstakes, hyrwyddiadau, neu integreiddiadau Safle Cyfryngau Cymdeithasol) sy'n cael eu noddi gan neu eu cyd-frandio â thrydydd partïon. Yn rhinwedd y perthnasoedd hyn, mae'r trydydd partïon yn casglu neu'n cael Gwybodaeth gennych pan fyddwch chi'n cymryd rhan yn y gweithgaredd. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ddefnydd y trydydd partïon hyn o'r Wybodaeth hon. Rydym yn eich annog i edrych ar ddatgeliad preifatrwydd unrhyw drydydd parti o'r fath i ddysgu am eu harferion data cyn i chi gymryd rhan yn y gweithgaredd.

Dibenion Gorfodi Cyfreithiol a Chyfraith. Efallai y byddwn yn datgelu Gwybodaeth mewn ymateb i broses gyfreithiol, er enghraifft mewn ymateb i orchymyn llys neu subpoena, neu mewn ymateb i gais asiantaeth gorfodaeth cyfraith. Efallai y byddwn hefyd yn datgelu Gwybodaeth o'r fath i drydydd partïon: (i) at ddibenion amddiffyn twyll a lleihau risg credyd, (ii) lle credwn ei bod yn angenrheidiol ymchwilio, atal, neu weithredu ynghylch gweithgareddau anghyfreithlon, (iii) i orfodi ein hawliau sy'n deillio o unrhyw gontractau yr ymrwymwyd rhyngoch chi a ni, gan gynnwys y Telerau Defnyddio, y Polisi hwn, ac ar gyfer biliau a chasglu, (iv) os ydym yn credu bod datgeliad yn angenrheidiol neu'n briodol i amddiffyn ein hawliau, eiddo, neu ddiogelwch neu hynny o'n cwsmeriaid, defnyddwyr, contractwyr neu eraill, (v) fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

EICH DEWISIADAU

Marchnata Cyfathrebu a Rhannu â Thrydydd Partïon. Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau mewn perthynas â derbyn rhai cyfathrebiadau marchnata gennym ni, a'n dull o rannu gwybodaeth bersonol â thrydydd partïon. Gallwch wneud hynny trwy gysylltu â ni yn preifatrwydd@hundeshagen.org . Gallwch hefyd optio allan o dderbyn cyfathrebiadau marchnata e-bost, trwy ddilyn y cyfarwyddiadau 'dad-danysgrifio' a ddarperir ym mhob e-bost a dderbyniwch gennym ni. Efallai y byddwch hefyd yn addasu'ch hysbysiadau gwthio ar eich dyfais symudol trwy osodiadau eich dyfais neu'ch app.

Dewisiadau Ad. Efallai y byddwn yn gweithio gyda thrydydd partïon i gyflwyno hysbysebion, ac yn ymwneud â chasglu data, adrodd, dadansoddeg gwefan, cyflwyno hysbysebion a mesur ymateb ar ein Gwefan ac ar wefannau a chymwysiadau trydydd parti dros amser. Gall y trydydd partïon hyn ddefnyddio cwcis, bannau gwe, picseli, a thechnoleg debyg arall i gyflawni'r gweithgaredd hwn. Efallai y byddant hefyd yn cael gwybodaeth am wefannau rydych chi'n ymweld â nhw, cymwysiadau rydych chi'n eu defnyddio, a gwybodaeth arall o bob rhan o'ch porwyr a'ch dyfeisiau er mwyn cyflwyno hysbysebion a allai gael eu teilwra i'ch diddordebau ar ac oddi ar ein Gwefan ac ar draws llwyfannau eraill. Gelwir y math hwn o hysbysebu yn hysbysebu ar sail diddordeb.

I gael mwy o wybodaeth am hysbysebu ar sail diddordeb ar eich bwrdd gwaith neu'ch porwr symudol, a'ch gallu i optio allan o'r math hwn o hysbysebu gan drydydd partïon, ewch i Menter Hysbysebu Rhwydwaith a / neu'r DAA Rhaglen Hunanreoleiddio ar gyfer Hysbysebu Ymddygiadol Ar-lein . I ddysgu mwy am hysbysebu ar sail diddordeb mewn apiau symudol a sut i optio allan o'r math hwn o hysbysebu gan drydydd partïon, gallwch ymweld AppChoices . Sylwch y bydd unrhyw ddewisiadau optio allan y gallwch eu harfer trwy'r rhaglenni hyn ond yn berthnasol i hysbysebu ar sail diddordeb gan y trydydd partïon a ddewiswch ond byddant yn dal i ganiatáu casglu data at ddibenion eraill, megis dadansoddeg, ymchwil a gweithrediadau. Efallai y byddwch hefyd yn parhau i dderbyn hysbysebu, ond gall yr hysbysebu hwnnw fod yn llai perthnasol i'ch diddordebau.

Hawliau Preifatrwydd California. Mae Adran 1798.83 Cod Sifil California yn caniatáu i ddefnyddwyr ein Gwefan sy'n drigolion California ofyn am wybodaeth benodol ynglŷn â datgelu gwybodaeth bersonol i drydydd partïon at eu dibenion marchnata uniongyrchol. I wneud cais o'r fath, cysylltwch â ni yn preifatrwydd@hundeshagen.org .

Cwcis a Thechnolegau Eraill. Efallai y byddwn ni, a'n cysylltiedigion, darparwyr gwasanaeth trydydd parti, a phartneriaid busnes yn anfon 'cwcis' i'ch cyfrifiadur neu'n defnyddio technolegau tebyg i wella'ch profiad ar-lein ar ein Gwefan a thrwy ein hysbysebu a'n cyfryngau ar draws y Rhyngrwyd ac apiau symudol.

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei lawrlwytho i'ch dyfais pan ymwelwch â gwefan, gan gynnwys ein Gwefan. Yna anfonir cwcis yn ôl i'r parth gwe gwreiddiol ar eich ymweliadau dilynol â'r parth hwnnw. Mae'r rhan fwyaf o dudalennau gwe yn cynnwys elfennau o sawl parth gwe felly pan ymwelwch â gwefan, efallai y bydd eich porwr yn derbyn cwcis o sawl ffynhonnell. Mae cwcis yn ddefnyddiol oherwydd eu bod yn caniatáu i wefan adnabod dyfais defnyddiwr. Mae cwcis yn caniatáu ichi lywio gwefannau yn effeithlon, cofio dewisiadau a gwella profiad y defnyddiwr yn gyffredinol. Gellir eu defnyddio hefyd i deilwra hysbysebu i'ch diddordebau trwy olrhain eich pori ar draws gwefannau. Mae cwcis sesiwn yn cael eu dileu’n awtomatig pan fyddwch yn cau eich porwr ac mae cwcis parhaus yn aros ar eich dyfais ar ôl i’r porwr gau (e.e. cofio eich dewisiadau defnyddiwr pan ddychwelwch i’r Wefan).

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio picseli neu 'bannau gwe' sy'n monitro eich defnydd o'n Gwefan. Mae bannau gwe yn ffeiliau electronig bach sydd wedi'u hintegreiddio i'r Wefan neu ein cyfathrebiadau (e.e. e-byst) sy'n caniatáu inni, er enghraifft, gyfrif defnyddwyr sydd wedi ymweld â'r tudalennau hynny neu wedi agor e-bost neu ar gyfer ystadegau cysylltiedig eraill. Efallai y byddwn hefyd yn integreiddio 'Pecynnau Datblygu Meddalwedd' ('SDKs') i'n cymwysiadau i gyflawni swyddogaethau tebyg fel cwcis a bannau gwe. Er enghraifft, gall SDKs gasglu gwybodaeth dechnegol a defnydd fel dynodwyr dyfeisiau symudol a'ch rhyngweithio â'r Wefan ac apiau symudol eraill.

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis a thechnolegau eraill i helpu i adnabod eich porwr neu ddyfais, cynnal eich dewisiadau, darparu rhai nodweddion Gwefan, a chasglu Gwybodaeth am ryngweithio â'n Gwefan, ein cynnwys, a'n cyfathrebiadau.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio cwcis a thechnolegau eraill (i) i ddarparu, datblygu, cynnal, personoli, amddiffyn a gwella ein Gwefan, cynhyrchion, rhaglenni a gwasanaethau ac i weithredu ein busnes, (ii) i berfformio dadansoddeg, gan gynnwys dadansoddi a adrodd ar ddefnydd a pherfformiad ein Gwefan a deunyddiau marchnata, (iii) i amddiffyn rhag, nodi, ac atal twyll a gweithgaredd anghyfreithlon arall, (iv) i greu data cyfanredol am grwpiau neu gategorïau ein defnyddwyr, (v) i gydamseru defnyddwyr ar draws dyfeisiau, cysylltiedigion, partneriaid busnes, a dewis trydydd partïon, a (vi) i ni a'n cysylltiedigion, partneriaid busnes, a dewis trydydd partïon i dargedu, cynnig, neu farchnata, cynhyrchion, rhaglenni neu wasanaethau. Mae cwcis a thechnolegau eraill hefyd yn hwyluso ac yn mesur perfformiad hysbysebion sy'n cael eu harddangos arnom neu eu dosbarthu gennym ni neu / neu ni a rhwydweithiau neu wefannau eraill. Trwy ymweld â'r Wefan, p'un ai fel defnyddiwr cofrestredig neu fel arall, rydych yn cydnabod, ac yn cytuno eich bod yn rhoi eich caniatâd i ni olrhain eich gweithgareddau a'ch defnydd o'r Wefan trwy'r technolegau a ddisgrifir uchod, yn ogystal â thechnolegau tebyg a ddatblygwyd yn y dyfodol. , ac y gallwn ddefnyddio technolegau olrhain o'r fath yn yr e-byst a anfonwn atoch.

Gallwch addasu eich porwr i wrthod cwcis. Efallai na fydd rheoli cwcis trwy reolaethau porwr yn cyfyngu ar ein defnydd o dechnolegau eraill. Edrychwch ar osodiadau eich porwr i gael mwy o wybodaeth. Fodd bynnag, gallai blocio cwcis neu dechnoleg debyg eich atal rhag cyrchu rhywfaint o'n cynnwys neu nodweddion ar y Wefan. Ar hyn o bryd nid ydym yn ymateb i signalau Peidiwch â Thracio oherwydd nad yw safon dechnolegol unffurf wedi'i datblygu eto. Rydym yn parhau i adolygu technolegau newydd ac efallai y byddwn yn mabwysiadu safon ar ôl creu un.

Rheoli Cwcis a Thechnolegau Eraill

Cwcis sy'n hollol angenrheidiol
Mae'r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o amgylch y Wefan a defnyddio ei nodweddion. Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanyn nhw (fel llywio rhwng tudalennau). Mae'r rhestr ganlynol yn nodi rhai enghreifftiau o'r mathau hyn o gwcis:

Ffynhonnell Cwci: Hundeshagen.org

 • Pwrpas:
  • Rydym yn defnyddio'r data sydd wedi'i storio yn y cwci hwn ar gyfer gweinyddu system, i wella diogelwch, a darparu mynediad i'r swyddogaeth ofynnol ar y wefan
 • Gwybodaeth Bellach: Cwci sesiwn (yn dod i ben pan fydd y porwr ar gau)
Cwcis Perfformiad

Rydym yn defnyddio cwcis dadansoddol i ddadansoddi sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio'r Wefan ac i fonitro eu perfformiad. Mae hyn yn caniatáu inni ddarparu profiad o ansawdd uchel trwy addasu ein cynnig a nodi a thrwsio unrhyw faterion sy'n codi yn gyflym. Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio cwcis perfformiad i gadw golwg ar ba dudalennau sydd fwyaf poblogaidd, pa ddull o gysylltu rhwng tudalennau sydd fwyaf effeithiol, ac i benderfynu pam mae rhai tudalennau'n derbyn negeseuon gwall. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'r cwcis hyn i dynnu sylw at erthyglau neu wasanaethau Safle y credwn fydd o ddiddordeb i chi yn seiliedig ar eich defnydd o'r Wefan. Nid yw'r wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn yn gysylltiedig â'ch gwybodaeth bersonol gennym ni na chan ein contractwyr, ac fe'i defnyddir ar ffurf agregau a dad-ddynodedig yn unig. Mae'r rhestr ganlynol yn nodi rhai enghreifftiau o'r mathau hyn o gwcis:

Ffynhonnell Cwci: Google Analytics

 • Pwrpas:
  • Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella ein gwefan. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r wefan, lle mae ymwelwyr wedi dod i'r wefan a'r tudalennau yr ymwelwyd â hwy.
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Cliciwch yma i gael polisi preifatrwydd Google mewn perthynas â Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
  • Gallwch optio allan o olrhain gan Google Analytics trwy ymweld â: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
  • Cwcis parhaus.

Ffynhonnell Cwci: Llif Llygoden

 • Pwrpas:
  • Rydym yn defnyddio Mouseflow i ddal gwybodaeth defnyddiwr anhysbys sut mae ymwelwyr gwefan yn rhyngweithio ag elfennau'r dudalen. Rydym yn defnyddio'r data anhysbys hwn i ddarparu adborth ar gyfer profiad safle gwell i ddefnyddwyr.
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Cliciwch yma i weld Polisi Preifatrwydd Mouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
  • Os hoffech chi optio allan, gallwch wneud hynny yn https://mouseflow.com/opt-out.
  • Cwcis parhaus.
Cwcis Ymarferoldeb

Rydym yn defnyddio cwcis i ddarparu rhywfaint o ymarferoldeb i chi. Er enghraifft, gwylio cynnwys fideo, ffrydiau byw, neu i gofio dewisiadau a wnewch ac i ddarparu nodweddion gwell a mwy personol. Ni ddefnyddir y cwcis hyn i olrhain eich pori ar wefannau eraill. Mae'r rhestr ganlynol yn nodi rhai enghreifftiau o'r mathau hyn o gwcis:

yn wendy williams yn dude

Ffynhonnell Cwci: Google Ajax Search

 • Pwrpas:
  • Mae'r cwci hwn yn darparu nodwedd math teip ar gael mewn bariau ar draws y Wefan. Mae hyn yn darparu awgrymiadau allweddeiriau ac yn helpu i fireinio ymholiadau chwilio.
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Cwci sesiwn (yn dod i ben pan fydd y porwr ar gau)
Cwcis Hysbysebu

Mae cwcis hysbysebu (neu dargedu cwcis) yn casglu gwybodaeth am yr arferion pori sy'n gysylltiedig â'ch dyfais ac fe'u defnyddir i wneud hysbysebu'n fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau. Mae'r cwcis hyn hefyd yn mesur effeithiolrwydd ymgyrchoedd hysbysebu ac yn olrhain a yw hysbysebion wedi'u harddangos yn iawn. Mae'r rhestr ganlynol yn nodi rhai enghreifftiau o'r mathau hyn o gwcis:

Ffynhonnell Cwci: DoubleClick

 • Pwrpas:
  • Mae DoubleClick yn defnyddio cwcis i wella hysbysebu. Rhai cymwysiadau cyffredin yw targedu hysbysebion yn seiliedig ar yr hyn sy'n berthnasol i ddefnyddiwr, gwella adrodd ar berfformiad ymgyrchoedd, ac osgoi dangos hysbysebion y mae'r defnyddiwr eisoes wedi'u gweld.
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Cliciwch yma i gael polisi preifatrwydd Google mewn perthynas â DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=cy
  • Gallwch optio allan o olrhain gan DoubleClick trwy ymweld â https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cy
  • Cwcis parhaus.

Ffynhonnell Cwci: Facebook Pixel

 • Pwrpas:
  • Rydym yn defnyddio'r picsel Facebook fel ffordd o ddeall ein defnyddwyr yn well, i addasu cynnwys a hysbysebu, i ddarparu nodweddion cyfryngau cymdeithasol ac i ddadansoddi traffig i'r wefan. Mae'r data a gasglwyd yn parhau i fod yn anhysbys. Mae hyn yn golygu na allwn weld data personol unrhyw ddefnyddiwr unigol. Fodd bynnag, mae'r data a gesglir yn cael ei gadw a'i brosesu gan Facebook.
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Gall Facebook gysylltu'r data â'ch cyfrif Facebook a defnyddio'r data at eu dibenion hysbysebu eu hunain, yn unol â'u polisi preifatrwydd a geir o dan: https://www.facebook.com/about/privacy/
  • Os hoffech optio allan, gallwch wneud hynny yn https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
  • Cwcis parhaus.

Gellir defnyddio Cwcis Hysbysebu gan wefannau cyfryngau cymdeithasol sydd wedi'u cysylltu o'n Gwefan, megis botymau 'Rhannu' neu chwaraewyr sain / fideo wedi'u hymgorffori. Mae'r cwcis hyn hefyd yn darparu'r swyddogaeth y gofynnwyd amdani. Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol o'r fath yn rhoi cwcis hysbysebu i lawr pan ymwelwch â'n Gwefan a phan fyddwch chi'n defnyddio eu gwasanaethau ac yn llywio i ffwrdd o'n Gwefan. Mae arferion cwcis rhai o'r gwefannau cyfryngau cymdeithasol hyn wedi'u nodi isod:

MYNEDIAD, CYWIRO A DILEU EICH GWYBODAETH

I ymholi am y wybodaeth bersonol yr ydym wedi'i chasglu amdanoch ar-lein o'r Wefan y mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn cael ei phostio arni neu i gywiro gwybodaeth bersonol o'r fath, gallwch anfon e-bost atom preifatrwydd@hundeshagen.org . Gallwch ofyn am a chael gwared ar eich Cyfraniadau Defnyddiwr trwy e-bostio preifatrwydd@hundeshagen.org gyda'ch cais a nodi'r Cyfraniad Defnyddiwr penodol rydych chi'n ceisio ei ddileu. Ni allwn dderbyn cais i newid neu ddileu unrhyw wybodaeth os credwn y byddai gweithredu o'r fath yn torri unrhyw gyfraith neu ofyniad cyfreithiol neu'n achosi i'r wybodaeth fod yn anghywir. Nid yw tynnu eich Cyfraniadau Defnyddiwr o'r Wefan yn sicrhau bod Cyfraniadau Defnyddiwr o'r fath yn cael eu tynnu o'r Wefan yn llwyr neu'n gynhwysfawr oherwydd gall copïau aros i'w gweld mewn tudalennau wedi'u storio a'u harchifo neu efallai eu bod wedi'u copïo neu eu storio gan ddefnyddwyr eraill y Wefan. Gallwch ddad-danysgrifio o unrhyw gylchlythyrau neu e-byst hyrwyddo amrywiol ar unrhyw adeg trwy glicio ar y dolenni 'dad-danysgrifio' a ddarperir mewn cyfathrebiadau o'r fath. Ni chewch optio allan o gyfathrebiadau cysylltiedig â Safle, megis dilysu cyfrifon, cadarnhad prynu a negeseuon gweinyddol, cyhyd â'ch bod wedi'ch cofrestru gyda'r Wefan.

PROSESU EICH GWYBODAETH

Mae'r Wefan yn cael ei chynnal yn yr Unol Daleithiau. Efallai y byddwn yn cyfyngu argaeledd y Wefan neu unrhyw wasanaeth neu gynnyrch a ddisgrifir ar y Wefan i unrhyw berson neu ardal ddaearyddol ar unrhyw adeg. Os dewiswch gyrchu'r Wefan o'r tu allan i'r Unol Daleithiau, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun.

DIOGELWCH DATA

Rydym wedi gweithredu mesurau technegol a sefydliadol priodol ar gyfer diogelwch y Wefan. Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth trwy'r Rhyngrwyd a llwyfannau symudol yn gwbl ddiogel. Er ein bod yn cymryd mesurau diogelwch rhesymol i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu diogelwch eich gwybodaeth bersonol. Mae unrhyw drosglwyddo gwybodaeth bersonol trwy'r Rhyngrwyd ar eich risg eich hun. Nid ydym yn gyfrifol am osgoi unrhyw osodiadau preifatrwydd na mesurau diogelwch a ddarparwn. Mae diogelwch eich diogelwch hefyd yn dibynnu arnoch chi. Lle rydyn ni wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych chi wedi dewis) cyfrinair ar gyfer mynediad i rannau penodol o'n Gwefan, rydych chi'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Ni ddylech rannu'ch cyfrinair ag unrhyw un.

NEWIDIADAU I'N EIN POLISI

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau sylweddol i'r Polisi Preifatrwydd hwn trwy roi rhybudd ar ein Gwefan. Rydym yn eich annog i edrych yn ôl ac adolygu'r Polisi hwn o bryd i'w gilydd fel eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau diweddar.

SUT I GYSYLLTU Â NI

Pryderon Preifatrwydd. Os oes gennych unrhyw bryder neu gŵyn am breifatrwydd ar y Wefan, cysylltwch â ni yn Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Materion Cyfreithiol, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9fed Llawr, Dwyrain Hollywood , CA, 90069, UDA neu anfonwch e-bost atom yn preifatrwydd@hundeshagen.org . Byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i chi mewn modd amserol a phroffesiynol er mwyn ateb eich cwestiynau a datrys eich pryderon. © Hundeshagen Digital Media, LLC. Cedwir pob hawl. Mae Purpleclover a Purpleclover.com yn nodau masnach Hundeshagen Digital Media, LLC

RHYBUDD PREIFATRWYDD AR GYFER PRESWYLWYR CALIFORNIA

Wedi'i Ddiweddaru Ddiwethaf: Ionawr 1, 2020

Mae'r HYSBYSIAD PREIFATRWYDD AR GYFER PRESWYLWYR CALIFORNIA yn ategu'r wybodaeth a gynhwysir yn y Polisi Preifatrwydd hwn ac mae'n berthnasol i ymwelwyr, defnyddwyr ac eraill sy'n byw yn Nhalaith California yn unig ('defnyddwyr' neu 'chi'), ac mae'n darparu gwybodaeth am hawliau defnyddwyr o dan y Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California 2018 ('CCPA') a rhai deddfau preifatrwydd California eraill. Mae i unrhyw dermau a ddiffinnir yn y CCPA yr un ystyr pan gânt eu defnyddio yn yr hysbysiad hwn.

GWYBODAETH BERSONOL RYDYM YN CASGLU

Rydym yn casglu gwybodaeth sy'n nodi, yn ymwneud â, yn disgrifio, yn cyfeirio, yn gallu bod yn gysylltiedig â, neu y gellid yn rhesymol ei chysylltu, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, â defnyddiwr neu ddyfais benodol ('gwybodaeth bersonol'). Yn benodol, rydym wedi casglu'r categorïau canlynol o wybodaeth bersonol am ddefnyddwyr yn ystod y deuddeg (12) mis diwethaf:

 • Rhyngrwyd neu weithgaredd rhwydwaith tebyg arall (megis hanes pori)
 • Data geolocation (megis union leoliad eich dyfais)

Nid yw gwybodaeth bersonol yn cynnwys:

 • Gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd o gofnodion y llywodraeth.
 • Gwybodaeth i ddefnyddwyr wedi'i dad-adnabod neu ei chydgrynhoi.
 • Gwybodaeth sydd wedi'i heithrio o gwmpas y CCPA, fel:
  • gwybodaeth iechyd neu feddygol a gwmpesir gan Ddeddf Cludadwyedd ac Atebolrwydd Yswiriant Iechyd 1996 (HIPAA) a Deddf Cyfrinachedd Gwybodaeth Feddygol California (CMIA) neu ddata treialon clinigol;
  • gwybodaeth bersonol a gwmpesir gan rai deddfau preifatrwydd sector-benodol, gan gynnwys y Ddeddf Adrodd Credyd Teg (FRCA), Deddf Gramm-Leach-Bliley (GLBA) neu Ddeddf Preifatrwydd Gwybodaeth Ariannol California (FIPA), a Deddf Diogelu Preifatrwydd Gyrwyr 1994.

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth dechnegol a defnydd benodol yn awtomatig pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwefan neu'n rhyngweithio â'n hysbysebion a'n cynnwys ar-lein, fel y math o ddyfais, porwr, a system weithredu rydych chi'n eu defnyddio, dynodwr dyfais unigryw, cyfeiriad IP, dyfais a gosodiadau porwr , y tudalennau gwe rydych chi'n ymweld â nhw, gwybodaeth am sut rydych chi'n rhyngweithio â'n Gwefan a rhai ein partneriaid trydydd parti (megis pa dudalennau rydych chi'n ymweld â nhw), a gwybodaeth sy'n caniatáu i ni gydnabod a chysylltu'ch gweithgaredd ar draws dyfeisiau a gwefannau. Efallai y byddwn yn cydnabod eich dyfais i ddarparu profiadau personol a hysbysebu i chi ar draws y dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio.

Sylwch fod rhai cwmnïau'n gosod technolegau olrhain fel cwcis ar ein Gwefan sy'n caniatáu i'r cwmnïau hynny dderbyn gwybodaeth am eich gweithgaredd ar ein Gwefan sy'n gysylltiedig â'ch porwr neu ddyfais. Gwelwch ein Polisi Cwcis (Y tu allan i'r UE) uchod i gael mwy o wybodaeth am olrhain ar ein Gwefan a sut y gallwn ddefnyddio'r technolegau hyn i gasglu'r wybodaeth hon. Gall y cwmnïau hyn ddefnyddio'r data hwnnw i addasu cynnwys ar eich cyfer chi ac i gyflwyno hysbysebion mwy perthnasol i chi ar ein Gwefan neu eraill, ar ein rhan ac ar ran hysbysebwyr eraill. Os gwnewch gais optio allan, ac yr hoffech optio allan o olrhain ar sail cwcis at ddibenion hysbysebu, nodwch y bydd angen i chi addasu gosodiadau eich porwr ar wahân a gosod eich dewisiadau fel y disgrifir yn ein Polisi Cwcis (Y tu allan i'r UE) uchod.

Efallai y gallwch gyrchu nodweddion y Wefan trwy gymunedau, fforymau, a gwefannau cyfryngau cymdeithasol, gwasanaethau, ategion, a chymwysiadau a grëwyd gan ddarparwyr cyfryngau cymdeithasol ('Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol'). Bydd eich gosodiadau preifatrwydd ar Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol o'r fath, yn ogystal â'u polisïau preifatrwydd priodol, yn pennu'r wybodaeth bersonol a gwybodaeth arall y gellir eu rhannu â ni, neu a dderbynnir gennym ni, trwy dechnolegau olrhain cyfryngau cymdeithasol pan fyddwch chi'n cyrchu'r Wefan, ac efallai eu bod a gasglwyd ac a ddefnyddir gan y Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol hyn. Pan ganiateir hynny gan y gyfraith, trwy ddarparu'r Wybodaeth hon neu ryngweithio fel arall gyda'n Gwefan trwy Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol, rydych yn cydsynio i'n defnydd o Wybodaeth o'r Safle Cyfryngau Cymdeithasol yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Gwybodaeth am Leoliad. Rydym yn casglu gwybodaeth am eich lleoliad cyffredinol, fel eich gwlad neu'ch cyfeiriad IP. Rydym yn casglu union leoliad eich dyfais pan fyddwch chi'n cyrchu'r Wefan gyda'ch dyfais symudol. Ni chedwir yr holl wybodaeth hon, ac nid oes modd cysylltu'r holl wybodaeth hon â chi.

SUT RYDYM YN DEFNYDDIO GWYBODAETH BERSONOL

Rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol at y dibenion a ddisgrifir yn y polisi hwn neu a ddatgelir adeg ei chasglu neu gyda'ch caniatâd, gan gynnwys at y dibenion a ganlyn:

 • Darparu neu ddadansoddi'ch defnydd o'r Wefan a'i chynnwys, ei chynhyrchion, ei rhaglenni a'i gwasanaethau.
 • Anfonwch wybodaeth am hyrwyddiadau, offrymau, a nodweddion Gwefan.
 • Rhowch wybod i chi pan fyddwch chi'n ennill un o'n cystadlaethau neu ein sweepstakes.
 • Rhowch wybod i chi pryd mae diweddariadau Gwefan ar gael, ac am newidiadau i unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau rydyn ni'n eu cynnig neu'n eu darparu er hynny.
 • Darparu, datblygu, cynnal, personoli, amddiffyn a gwella'ch profiad a'n offrymau ar y Wefan.
 • Amcangyfrif maint ein cynulleidfa a'n patrymau defnydd.
 • Storiwch wybodaeth am eich dewisiadau, gan ganiatáu inni addasu ein Gwefan yn ôl eich diddordebau unigol.
 • Cyflymwch eich chwiliadau.
 • Amddiffyn yn erbyn, nodi, ac atal twyll a gweithgaredd anghyfreithlon arall
 • Cydnabod chi pan fyddwch chi'n defnyddio'r Wefan.
 • Cynnig, marchnata, a hysbysebu cynhyrchion, rhaglenni a gwasanaethau gennym ni a'n cysylltiedigion, a phartneriaid busnes a allai fod o ddiddordeb i chi. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn i arddangos hysbysebion i gynulleidfa darged ein hysbysebwyr.
 • Canfod, ymchwilio, ac atal gweithgareddau ar ein Gwefan a allai dorri ein telerau, a allai fod yn dwyllodrus, torri hawlfraint, neu reolau eraill neu a allai fod yn anghyfreithlon fel arall, i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol, ac i amddiffyn ein hawliau a hawliau a diogelwch ein defnyddwyr ac eraill.
 • Gwirio'ch hunaniaeth mewn perthynas â cheisiadau CCPA a wneir isod.
FFYNONELLAU O'R RYDYM YN CASGLU GWYBODAETH BERSONOL

Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol yn awtomatig o'ch dyfeisiau. Rydym yn defnyddio offer olrhain i gasglu gwybodaeth pan fyddwch chi'n defnyddio neu'n rhyngweithio â'r Wefan, ein hysbysebion a'n cynnwys ar-lein, a'n negeseuon e-bost.

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol o gronfeydd data sydd ar gael i'r cyhoedd.

Rydyn ni'n cael gwybodaeth bersonol gan gyflenwyr rydyn ni'n eu llogi i weithio ar ein rhan. Er enghraifft, gall gwerthwyr sy'n cynnal neu'n cynnal ein gwefannau ac yn anfon e-byst hyrwyddo ar ein cyfer roi gwybodaeth i ni.

Efallai y cawn wybodaeth bersonol gan bartïon eraill, megis pan fydd partneriaid marchnata ar y cyd neu rwydweithiau hysbysebu yn rhannu gwybodaeth â ni. Efallai y byddwn hefyd yn derbyn gwybodaeth o Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol, fel y disgrifir uchod.

SUT RYDYM YN RHANNU A DATGELU EICH GWYBODAETH BERSONOL

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i bartïon eraill at ein dibenion busnes. Yn ystod y deuddeg (12) mis blaenorol, rydym wedi datgelu'r categori canlynol o wybodaeth bersonol at ein dibenion busnes ein hunain:

 • Rhyngrwyd neu weithgaredd rhwydwaith tebyg arall (megis hanes pori)

Efallai y byddwn yn datgelu'r categori uchod o wybodaeth bersonol at ein dibenion busnes i'r categorïau canlynol o bartïon:

 • Ein cysylltiedigion.
 • Darparwyr gwasanaeth.
 • Trydydd partïon yr ydych chi neu'ch asiantau yn ein hawdurdodi iddynt ddatgelu eich gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â chynhyrchion neu wasanaethau a ddarparwn i chi.

Yn ystod y deuddeg (12) mis blaenorol, nid ydym wedi gwerthu unrhyw wybodaeth bersonol yn ôl ein dealltwriaeth o'r CCPA. Ni fydd y Cwmni yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol yn y dyfodol, yn ôl ein dealltwriaeth o'r CCPA, heb roi rhybudd i chi a rhoi cyfle i chi optio allan bryd hynny.

EICH HAWLIAU A DEWISIADAU

Mae'r CCPA yn rhoi hawliau penodol i ddefnyddwyr (preswylwyr California) o ran eu gwybodaeth bersonol. Mae'r adran hon yn disgrifio'ch hawliau CCPA ac yn esbonio sut i arfer yr hawliau hynny.

Mynediad at Wybodaeth Benodol a Hawliau Cludadwyedd Data

Mae gennych hawl i ofyn i ni ddatgelu gwybodaeth benodol i chi am ein casgliad a'n defnydd o'ch gwybodaeth bersonol dros y 12 mis diwethaf. Ar ôl i ni dderbyn a chadarnhau eich cais gan ddefnyddiwr, byddwn yn datgelu i chi rai neu bob un o'r canlynol yn dibynnu ar eich cais:

 • Y darnau penodol o wybodaeth bersonol a gasglwyd amdanoch chi (a elwir hefyd yn gais cludadwyedd data).
 • Y categorïau o wybodaeth bersonol a gasglwyd amdanoch chi.
 • Y categorïau o ffynonellau ar gyfer y wybodaeth bersonol a gasglwyd amdanoch chi.
 • Ein pwrpas busnes neu fasnachol ar gyfer casglu neu werthu'r wybodaeth bersonol honno.
 • Y categorïau o bartïon eraill yr ydym yn rhannu'r wybodaeth bersonol honno â nhw.
 • Os gwnaethom werthu neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol at ddiben busnes, dwy restr ar wahân yn datgelu:
  • gwerthiannau, gan nodi'r categorïau gwybodaeth bersonol a brynodd pob categori o'r derbynnydd; a
  • datgeliadau at ddiben busnes, gan nodi'r categorïau gwybodaeth bersonol a gafodd pob categori o'r derbynnydd.

Hawliau Cais Dileu

Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu unrhyw ran o'ch gwybodaeth bersonol a gasglwyd gennych gennych a'i chadw, yn amodol ar rai eithriadau. Ar ôl i ni dderbyn a chadarnhau eich cais gan ddefnyddiwr, byddwn yn dileu (ac yn cyfarwyddo ein darparwyr gwasanaeth i ddileu) eich gwybodaeth bersonol o'n cofnodion, oni bai bod eithriad yn berthnasol.

Ymarfer Mynediad, Cludadwyedd Data a Hawliau Dileu

I arfer y hawliau mynediad, cludadwyedd data, a dileu a ddisgrifir uchod, cyflwynwch gais defnyddiwr i ni gan naill ai:

janet a wissam al mana

Dim ond chi neu berson rydych chi'n ei awdurdodi i weithredu ar eich rhan, all wneud cais defnyddiwr sy'n gysylltiedig â'ch gwybodaeth bersonol.

Dim ond dwywaith o fewn cyfnod o 12 mis y cewch gais defnyddiwr am fynediad neu gludadwyedd data. Rhaid i gais y defnyddiwr:

 • Rhowch gyfeiriad e-bost dilys, rhif ffôn, cyfeiriad neu wybodaeth ddigonol arall sy'n caniatáu inni wirio'n rhesymol mai chi yw'r person y gwnaethom gasglu gwybodaeth bersonol amdano neu gynrychiolydd awdurdodedig.
 • Disgrifiwch eich cais gyda digon o fanylion sy'n caniatáu inni ei ddeall, ei werthuso ac ymateb iddo yn iawn.

Ni allwn ymateb i'ch cais na darparu gwybodaeth bersonol i chi os na allwn wirio'ch hunaniaeth neu awdurdod eich cynrychiolydd i wneud y cais a chadarnhau bod y wybodaeth bersonol yn berthnasol i chi. Nid yw gwneud cais i ddefnyddiwr yn gofyn ichi greu cyfrif gyda ni. Byddwn ond yn defnyddio gwybodaeth bersonol a ddarperir mewn cais defnyddiwr i wirio hunaniaeth neu awdurdod y ceisydd i wneud y cais.

Amseru a Fformat Ymateb

Rydym yn ymdrechu i ymateb i gais dilysadwy gan ddefnyddiwr cyn pen 45 diwrnod o'i dderbyn. Os bydd angen mwy o amser arnom (hyd at 90 diwrnod), byddwn yn eich hysbysu o'r rheswm a'r cyfnod estyn yn ysgrifenedig. Os oes gennych gyfrif gyda ni, byddwn yn cyflwyno ein hymateb ysgrifenedig i'r cyfrif hwnnw. Os nad oes gennych gyfrif gyda ni, byddwn yn cyflwyno ein hymateb ysgrifenedig trwy'r post neu'n electronig, yn ôl eich dewis chi. Dim ond y cyfnod o 12 mis cyn derbyn y cais y bydd unrhyw ddatgeliadau a ddarparwn yn cwmpasu'r cyfnod hwnnw. Bydd yr ymateb a ddarparwn hefyd yn esbonio'r rhesymau na allwn gydymffurfio â chais, os yw'n berthnasol. Ar gyfer ceisiadau cludadwyedd data, byddwn yn dewis fformat i ddarparu eich gwybodaeth bersonol y gellir ei defnyddio'n rhwydd a dylem ganiatáu ichi drosglwyddo'r wybodaeth o un endid i endid arall heb rwystr.

Newidiadau i'n Hysbysiad Preifatrwydd

Rydym yn cadw'r hawl i newid yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn ôl ein disgresiwn ac ar unrhyw adeg. Pan fyddwn yn gwneud newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn, byddwn yn eich hysbysu trwy hysbysiad ar hafan ein gwefan.

Gwybodaeth Cyswllt

Os oes gennych unrhyw bryder neu gŵyn am breifatrwydd ar y Wefan, y ffyrdd yr ydym yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol, eich dewisiadau a'ch hawliau o ran defnydd o'r fath, neu'n dymuno arfer eich hawliau o dan gyfraith California, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni yn Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Materion Cyfreithiol, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9fed Llawr, Dwyrain Hollywood, CA, 90069, UDA, anfonwch e-bost atom yn preifatrwydd@hundeshagen.org neu ffoniwch 1-866-522-5025.

POLISI PREIFATRWYDD I DDEFNYDDWYR yr UE

Dyddiad dod i rym: Mai 25, 2018

CYFLWYNIAD

Mae Hundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, ei gysylltiadau a'i is-gwmnïau ('Hundeshagen', 'ni', 'ni', neu 'ein') yn gwerthfawrogi preifatrwydd ein defnyddwyr a'n tanysgrifwyr. Rydym yn ymdrechu i fod yn dryloyw ynglŷn â sut rydym yn casglu ac yn defnyddio'ch Gwybodaeth (fel y'i diffinnir isod), i gadw'ch Gwybodaeth yn ddiogel ac i ddarparu dewisiadau ystyrlon i chi. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn ('Polisi') yn disgrifio'r arferion preifatrwydd ar gyfer www.Hundeshagen.org gwefan (y 'Safle'), sy'n eiddo i Hundeshagen, ac a weithredir yn gyfan gwbl neu'n rhannol. Mae'r Polisi hwn yn esbonio sut mae Hundeshagen yn casglu, yn defnyddio ac yn datgelu'ch Gwybodaeth fel rheolydd data.

Mae'r Polisi hwn yn berthnasol i'n harferion gwybodaeth ar-lein ar gyfer y Wefan mewn perthynas â defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd. Nid yw'r Polisi hwn yn berthnasol i ddata personol a gesglir trwy unrhyw wefannau neu apiau trydydd parti, gan gynnwys gwefannau y gallwch gael mynediad iddynt trwy'r Wefan. Efallai bod gan y gwefannau a’r apiau hynny eu polisïau preifatrwydd eu hunain, yr ydym yn eich annog i’w darllen cyn darparu unrhyw wybodaeth bersonol arnynt neu drwyddynt.

Darllenwch y Polisi hwn yn ofalus i ddeall ein polisïau a'n harferion o ran eich Gwybodaeth a sut y byddwn yn ei drin. Os nad ydych yn cytuno â'n polisïau a'n harferion, peidiwch â defnyddio'r Wefan. Trwy ddefnyddio'r Wefan, rydych chi'n cytuno i'r Polisi hwn. Gall y Polisi hwn newid o bryd i'w gilydd. Bernir bod eich defnydd parhaus o'r Wefan ar ôl i ni wneud newidiadau yn derbyn y newidiadau hynny, felly gwiriwch y Polisi o bryd i'w gilydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

TROSGLWYDDO RHYNGWLADOL

Mae ein Gwefan yn cael ei chynnal yn yr Unol Daleithiau. Mae hyn yn golygu y bydd y Wybodaeth a gasglwn yn cael ei phrosesu gennym ni yn yr Unol Daleithiau, gwlad sydd â safon is o ran amddiffyn data personol na'r Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag, wrth inni gynnig ein Gwefan a'n gwasanaethau i breswylwyr yn yr Undeb Ewropeaidd, mae Hundeshagen hefyd yn ddarostyngedig i gyfreithiau diogelu data Ewropeaidd, yn enwedig Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (y GDPR).

Mae Hundeshagen yn y broses o benodi cynrychiolydd o'r UE a bydd yn eich hysbysu trwy fersiwn wedi'i diweddaru o'r Polisi hwn unwaith y bydd cynrychiolydd yr UE wedi'i benodi.

Rydym yn defnyddio offerynnau tebyg i'r cymalau cytundebol safonol yn unol â'r GDPR wrth drosglwyddo<

eich Gwybodaeth y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd neu i drydydd partïon. Gallwn hefyd gyfyngu ar argaeledd y Wefan neu unrhyw wasanaeth neu gynnyrch a ddisgrifir ar y Wefan i unrhyw berson neu ardal ddaearyddol ar unrhyw adeg.

PLANT DAN OED 16

Nid yw'r Wefan wedi'i bwriadu ar gyfer plant o dan 16 oed, ac nid ydym yn fwriadol yn casglu gwybodaeth bersonol gan blant o dan 16 oed. Os ydym yn dysgu ein bod wedi casglu neu dderbyn gwybodaeth bersonol gan blentyn o dan 16 oed heb ddilysu caniatâd rhiant, byddwn yn dileu y wybodaeth honno. Os ydych chi'n credu y gallai fod gennym unrhyw wybodaeth gan neu am blentyn o dan 16 oed, cysylltwch â ni yn preifatrwydd@hundeshagen.org

pam mae kendra wilkinson yn enwog
GWYBODAETH RYDYM YN CASGLU A SUT RYDYM YN CASGLU EI

Efallai y byddwn yn casglu ac yn cyfuno gwahanol fathau o wybodaeth gyda'n gilydd, ac ar y cyd yn cyfeirio at yr holl wybodaeth hon yn y Polisi Preifatrwydd hwn fel 'Gwybodaeth'. Isod mae'r math o Wybodaeth y gallwn ei chasglu:

Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni. Efallai y byddwn yn casglu Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni, fel:

 • pan fyddwch yn cofrestru gyda'r Wefan neu'n ei defnyddio, neu'n tanysgrifio i unrhyw wasanaeth ar y Wefan, gallwn ofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol y gellir eich adnabod drwyddi, fel enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, neu unrhyw un manylion cyswllt eraill.
 • pan ddefnyddiwch y Wefan i gyfathrebu ag eraill neu bostio, uwchlwytho, arddangos neu storio unrhyw gynnwys fel sylwadau, ffotograffau, fideos, e-byst, atodiadau, mewnbynnau llais, a chynnwys arall a gynhyrchir gennych chi (ar y cyd, 'Cyfraniadau Defnyddiwr') yn gyhoeddus rhannau o'r Safle. Gellir trosglwyddo'ch Cyfraniadau Defnyddiwr i eraill ac ni allwn reoli gweithredoedd trydydd partïon y gallwch ddewis rhannu eich Cyfraniadau Defnyddiwr â nhw. Ni allwn hefyd atal defnydd pellach o'r Wybodaeth hon ar ôl iddi gael ei chyhoeddi.
 • efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu eich Gwybodaeth pan fyddwch chi'n cystadlu mewn cystadleuaeth neu gynlluniau ysgubol a noddir gennym ni neu'n ymateb i arolygon y gallwn eu postio a gofyn i'w cwblhau ar y Wefan.
 • pan fyddwch yn cyfathrebu â ni i riportio problem gyda'r Wefan, neu wneud unrhyw ymholiadau cyffredinol eraill. Efallai y byddwn yn cadw cofnodion a chopïau o'ch gohebiaeth (gan gynnwys cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn, ac unrhyw wybodaeth bersonol arall yr oeddech wedi'i darparu).
 • pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer unrhyw wasanaethau taledig neu'n gosod unrhyw archebion ar y Wefan, gallwn gadw manylion y trafodion rydych chi'n eu gwneud trwy'r Wefan ac am gyflawni unrhyw archebion (nodwch y gallai fod gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ariannol cyn rhoi archeb trwy'r Wefan).
 • pan ddefnyddiwch y Wefan fel arall, megis ar gyfer ymholiadau chwilio, hanes gwylio, gweld tudalennau, edrych ar y cynnwys rydyn ni'n ei ddarparu, neu osod unrhyw un o'n ategion.

Gwybodaeth dechnegol, defnydd a dadansoddol.

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth dechnegol a defnydd benodol pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwefan, fel y math o ddyfais, porwr, a system weithredu rydych chi'n ei defnyddio, dynodwr dyfais unigryw, cyfeiriad IP, gosodiadau dyfais a porwr, y tudalennau gwe rydych chi'n ymweld â nhw, gan gynnwys gwybodaeth amdanyn nhw sut rydych chi'n rhyngweithio â'n Gwefan a rhai ein partneriaid trydydd parti a gwybodaeth sy'n caniatáu inni gydnabod a chysylltu'ch gweithgaredd ar draws dyfeisiau a Gwefan. Efallai y byddwn yn cydnabod eich dyfais i ddarparu profiadau personol a hysbysebu i chi ar draws y dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio. Lle bo hynny'n briodol, dim ond gyda'ch caniatâd ymlaen llaw y byddwn yn casglu gwybodaeth o'r fath. Gweler Eich Dewisiadau a'n hadrannau Polisi Cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Efallai y gallwch gyrchu nodweddion y Wefan trwy gymunedau trydydd parti, fforymau, a gwefannau cyfryngau cymdeithasol, gwasanaethau, ategion a chymwysiadau ('Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol'). Bydd eich gosodiadau preifatrwydd ar Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol o'r fath, ynghyd â'u polisïau preifatrwydd priodol, yn pennu'r wybodaeth bersonol a gwybodaeth arall y gall y Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol hyn eu casglu a'u defnyddio.

Gwybodaeth am Leoliad.

Mae gennym fynediad at Wybodaeth am eich lleoliad, fel eich gwlad, pan fyddwch chi'n ei darparu neu drwy wybodaeth am ddyfais (fel cyfeiriad IP), neu leoliad eich dyfais pan fyddwch chi'n cyrchu'r Wefan gyda'ch dyfais symudol. Lle bo hynny'n briodol, dim ond gyda'ch caniatâd ymlaen llaw y byddwn yn casglu gwybodaeth o'r fath.

SUT RYDYM YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH

Pa sail gyfreithiol sydd gennym ar gyfer prosesu eich data personol?

Dim ond at ddibenion cyfreithlon yr ydym yn prosesu'ch data personol. Bydd cyfiawnhad dros ddefnyddio'ch data personol ar sail un neu fwy o'r 'seiliau prosesu' cyfreithiol y darperir ar eu cyfer yn Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (y GDPR).

Mae'r tabl isod yn cynnwys esboniad o gwmpas y gwahanol seiliau prosesu cyfreithiol sydd ar gael o dan y GDPR y mae Hundeshagen yn dibynnu arno wrth gasglu Gwybodaeth:

Perfformiad contract: lle mae angen eich data personol arnom er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi a darparu ein gwasanaethau i chi.

Buddiannau cyfreithlon: lle rydym yn defnyddio'ch data personol i sicrhau budd cyfreithlon ac mae ein rhesymau dros ei ddefnyddio yn gorbwyso unrhyw ragfarn i'ch hawliau diogelu data.

Hawliadau cyfreithiol: lle mae eich data personol yn angenrheidiol i ni amddiffyn, erlyn neu wneud hawliad yn eich erbyn chi, ni neu drydydd parti.

Ein rhwymedigaethau a'n hawliau cyfreithiol: lle mae'n ofynnol i ni brosesu'ch data personol o dan rwymedigaeth statudol yn yr UE.

Caniatâd: lle rydych wedi cydsynio i'n defnydd o'ch data personol (ac os felly byddwch wedi cael ffurflen gydsynio mewn perthynas ag unrhyw ddefnydd o'r fath a gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg trwy roi rhybudd i preifatrwydd@hundeshagen.org

Darparu ein cynhyrchion a'n gwasanaethau:

 • Defnyddio Gwybodaeth:
  • Rydyn ni'n defnyddio'r Wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi i gyflawni'ch ceisiadau am gynhyrchion, cymhwysiad, gwasanaethau a chynnwys ac i ddarparu, datblygu, cynnal, personoli, amddiffyn a gwella'ch profiad a'n offrymau. Er enghraifft, rydym yn defnyddio Gwybodaeth a gesglir ar ein gwefannau i (i) ddarparu cynnwys, cynhyrchion, gwasanaethau a diweddariadau (ii) darparu hysbysiadau am eich cyfrif neu danysgrifiadau, (iii) eich galluogi i ddarllen a phostio sylwadau, neu (iv) galluogi i chi gymryd rhan mewn hyrwyddiadau, cystadlaethau a sweepstakes.
 • Tiroedd Prosesu O dan GDPR:
  • Cyflawni rhwymedigaethau cytundebol a chyfreithiol; a gyda'ch caniatâd (lle bo angen)
 • Buddiannau Cyfreithlon (lle bo hynny'n briodol)
  • Gwella a datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd; cynyddu effeithlonrwydd; amddiffyn rhag twyll; cadw eich manylion defnydd blaenorol o gynhyrchion a / neu wasanaethau y gallech fod wedi'u prynu neu yr oedd gennych ddiddordeb ynddynt, er mwyn awgrymu i chi gynhyrchion eraill a allai fod o ddiddordeb.

Marchnata.

 • Defnyddio Gwybodaeth:
  • Rydyn ni'n defnyddio Gwybodaeth rydyn ni'n ei chasglu i (i) i anfon gwybodaeth atoch am hyrwyddiadau, offrymau, a'n nodweddion, (ii) darparu hysbysebion yn seiliedig ar eich diddordebau a'ch lleoliad, (iii) ymgysylltu â nodweddion rhyngweithiol, gweithgareddau a Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol i'w darparu gyda chi, neu'n caniatáu i'r Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol ddarparu hysbysebion i chi yn seiliedig ar eich diddordebau, (iv) yn achlysurol rydym hefyd yn defnyddio'r Wybodaeth hon i gynnig, marchnata neu hysbysebu cynhyrchion, rhaglenni, neu wasanaethau i chi gennym ni a'n cysylltiedigion, busnes partneriaid, a thrydydd partïon dethol, neu (v) i ni a'n cysylltiedigion, partneriaid busnes, a dewis trydydd partïon i dargedu, cynnig, neu hysbysebu cynhyrchion, rhaglenni, neu wasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi.
 • Tiroedd Prosesu O dan GDPR:
  • Buddiannau cyfreithlon a gyda'ch caniatâd (lle bo angen)
 • Buddiannau Cyfreithlon (lle bo hynny'n briodol)
  • Hyrwyddo ein cynhyrchion a'n gwasanaethau i'n defnyddwyr, darparu cynigion, cyfleoedd a gwasanaethau wedi'u teilwra a allai fod o ddiddordeb i chi.

Cyfathrebu â chi.

 • Defnyddio Gwybodaeth:
  • Rydym yn defnyddio Gwybodaeth amdanoch chi i gyfathrebu â chi, fel (i) i'ch hysbysu pan fyddwch chi'n ennill un o'n cystadlaethau neu gynlluniau ysgubol neu pan fyddwn ni'n gwneud newidiadau i'n polisïau neu delerau, (ii) i ymateb i'ch ymholiadau, neu (iii ) i gysylltu â chi ynglŷn â'ch cyfrif.
 • Tiroedd Prosesu O dan GDPR:
  • Cyflawni rhwymedigaethau cytundebol a chyfreithiol; a gyda'ch caniatâd (lle bo angen)
 • Buddiannau Cyfreithlon (lle bo hynny'n briodol)
  • Darparu a / neu gyfathrebu gwybodaeth bwysig; cynyddu effeithlonrwydd; rheoli, gwella, neu ddatblygu gwasanaethau a chynhyrchion newydd; agregu ystadegau.

At ddibenion diogelwch ac i ddadansoddi a gwella ein Gwefannau a'n gwasanaethau yn barhaus.

 • Defnyddio Gwybodaeth:
  • Rydym yn defnyddio gwybodaeth dechnegol a defnydd i wella ein dyluniad, ymarferoldeb a'n cynnwys ac i'n galluogi i bersonoli'ch profiad gyda'n cynnwys a'n offrymau. Rydym yn defnyddio'r Wybodaeth hon (i) i ddarparu, datblygu, cynnal, personoli, amddiffyn a gwella ein cynhyrchion, cymwysiadau a gwasanaethau, ac i weithredu ein busnes, (ii) i berfformio dadansoddeg, gan gynnwys dadansoddi ac adrodd ar ddefnydd a pherfformiad. , (iii) amddiffyn rhag, nodi, ac atal twyll a gweithgaredd anghyfreithlon arall, (iv) creu data cyfanredol am grwpiau neu gategorïau ein defnyddwyr, a (iv) i atal twyll.
 • Tiroedd Prosesu O dan GDPR:
  • Cyflawni rhwymedigaethau cytundebol a chyfreithiol, buddion cyfreithlon, a gyda'ch caniatâd (lle bo angen)
 • Buddiannau Cyfreithlon (lle bo hynny'n briodol)
  • Gwerthuso gwybodaeth o'ch ymweliadau a'ch rhyngweithio â'r Safleoedd i gael gwell dealltwriaeth o'u defnydd fel y gallwn ddatblygu profiad defnyddiwr mwy greddfol.

Marchnata gan a gyda rhwydweithiau cymdeithasol trydydd parti.

 • Defnyddio Gwybodaeth:
  • Rydym yn defnyddio'ch Gwybodaeth pan fyddwch chi'n rhyngweithio â nodweddion rhwydweithio cymdeithasol trydydd parti i'ch gwasanaethu gyda hysbysebion ac ymgysylltu â chi ar rwydweithiau cymdeithasol trydydd parti. Gallwch ddysgu mwy am sut mae'r nodweddion hyn yn gweithio, y data proffil a gawn amdanoch chi, a darganfod sut i optio allan trwy adolygu hysbysiadau preifatrwydd y rhwydweithiau cymdeithasol trydydd parti perthnasol.
 • Tiroedd Prosesu O dan GDPR:
  • Buddiant cyfreithlon, a chyda'ch caniatâd fel y'i cafwyd gennym ni neu unrhyw rwydwaith cymdeithasol trydydd parti (lle bo angen)
 • Buddiannau Cyfreithlon (lle bo hynny'n briodol)
  • Gwerthuso gwybodaeth o'ch ymweliadau a'ch rhyngweithio â'r Safleoedd i gael gwell dealltwriaeth o'u defnydd fel y gallwn ddatblygu profiad defnyddiwr mwy greddfol, darparu cynigion, cyfleoedd a gwasanaethau wedi'u teilwra a allai fod o ddiddordeb i chi.

Cydymffurfio ac i newid ein strwythur busnes.

 • Defnyddio Gwybodaeth:
  • Rydyn ni'n defnyddio Gwybodaeth rydyn ni'n ei chasglu i ganfod, ymchwilio ac atal gweithgareddau sy'n torri ein telerau defnyddio, a allai fod yn dwyllodrus, yn torri hawlfraint, neu gyfreithiau eraill, i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol, ac i amddiffyn ein hawliau a hawliau a diogelwch ein defnyddwyr. ac eraill. Efallai y byddwn hefyd yn darparu eich data personol i unrhyw ddarpar gaffaelwr neu fuddsoddwr mewn unrhyw ran o fusnes Hundeshagen at ddibenion y caffaeliad neu'r buddsoddiad hwnnw.
 • Tiroedd Prosesu O dan GDPR:
  • Cyflawni rhwymedigaethau cytundebol a chyfreithiol
 • Buddiannau Cyfreithlon (lle bo hynny'n briodol)
  • Amddiffyn ein buddiannau busnes, eiddo a hawliau eraill, amddiffyn preifatrwydd, diogelwch a hawliau eraill y cyhoedd.
SUT RYDYM YN RHANNU A DATGELU EICH GWYBODAETH

Mae Hundeshagen yn rheoli eich Gwybodaeth ac fe'i hystyrir yn rheolwr data fel y'i diffinnir yn y GDPR. Efallai y byddwn yn rhannu ac yn datgelu Gwybodaeth agregedig a dad-ddynodedig am ein defnyddwyr heb gyfyngiad.

Pan fyddwn yn ymgysylltu â phroseswyr data sy'n prosesu data personol y tu allan i'r AEE byddwn yn sicrhau y bydd lefel briodol o ddiogelwch. Yn ogystal, byddwn yn gweithredu mesurau diogelwch cyfreithiol sy'n llywodraethu trosglwyddiad o'r fath, megis offerynnau tebyg i gymalau cytundebol enghreifftiol, cydsyniad unigolion, neu seiliau cyfreithiol eraill a ganiateir gan ofynion cyfreithiol cymwys.

Mae rhai gwledydd y tu allan i'r AEE wedi cael eu cymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd fel rhai sy'n darparu amddiffyniadau cyfatebol yn y bôn â deddfau diogelu data AEE. Mae deddfau diogelu data'r UE yn caniatáu i Hundeshagen drosglwyddo data personol yn rhydd i wledydd o'r fath. Cysylltwch â ni yn preifatrwydd@hundeshagen.org os hoffech weld copi o'r mesurau diogelwch a gymhwyswn mewn perthynas ag allforio eich data personol.

Darparwyr Gwasanaeth . Rydym wedi ymgysylltu â'r categorïau canlynol o broseswyr data sy'n prosesu data personol ar ein rhan: mae'n bosibl y bydd gan ein contractwyr, darparwyr gwasanaeth, darparwyr cynnwys, a thrydydd partïon eraill a ddefnyddiwn i gefnogi ein busnes fynediad at Wybodaeth i helpu i gyflawni'r gwasanaethau y maent yn eu perfformio. i ni, gan gynnwys: creu, cynnal, cynnal a darparu ein Gwefannau, ein cynhyrchion a'n gwasanaethau; cynnal marchnata (er enghraifft er mwyn rhoi caniatâd priodol i hysbysebion wedi'u targedu); trin taliadau, e-bost a chyflawni archeb; gweinyddu cystadlaethau; cynnal ymchwil a dadansoddeg; a gwasanaeth cwsmeriaid.

Marchnata gan gwmnïau cysylltiedig a thrydydd partïon. Efallai y byddwn yn datgelu Gwybodaeth i gysylltiadau, partneriaid busnes, a thrydydd partïon (e.e., manwerthwyr, hysbysebwyr, asiantaethau hysbysebu, rhwydweithiau a llwyfannau hysbysebu, sefydliadau ymchwil, a chwmnïau eraill) nad yw eu harferion yn dod o dan y Polisi Preifatrwydd hwn a byddant yn gweithredu fel rheolwr. Gall y partïon hyn ddarparu, cynnig, gwella, marchnata, a chyfathrebu â chi fel arall am eu cynhyrchion a'u gwasanaethau eu hunain. Byddwn bob amser yn gofyn am eich caniatâd ymlaen llaw cyn unrhyw ddatgeliad o'r fath.

Noddwyr a chyd-hyrwyddiadau . Weithiau byddwn yn cynnig cynnwys neu raglenni (e.e. cystadlaethau, sweepstakes, hyrwyddiadau, neu integreiddiadau Safle Cyfryngau Cymdeithasol) sy'n cael eu noddi gan neu eu cyd-frandio â thrydydd partïon. Yn rhinwedd y perthnasoedd hyn, mae'r trydydd partïon yn casglu neu'n cael Gwybodaeth gennych pan fyddwch chi'n cymryd rhan yn y gweithgaredd. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ddefnydd y trydydd partïon hyn o'r Wybodaeth hon. Rydym yn eich annog i edrych ar ddatgeliad preifatrwydd unrhyw drydydd parti o'r fath i ddysgu am eu harferion data cyn i chi gymryd rhan yn y gweithgaredd.

Safleoedd Cysylltiedig . Mae rhai Gwefannau yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, gan gynnwys Safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol. Efallai y byddwn yn integreiddio rhyngwynebau rhaglenni cymwysiadau cyfryngau cymdeithasol neu ategion ('Plug-ins') o rwydweithiau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ac eraill, i'n Gwefannau. Gall ategion drosglwyddo gwybodaeth amdanoch chi i blatfform priodol y Plug-in heb i chi weithredu. Gall y wybodaeth hon gynnwys eich rhif adnabod defnyddiwr platfform, pa wefan rydych chi arni, a mwy. Bydd rhyngweithio â Plug-in yn trosglwyddo gwybodaeth yn uniongyrchol i rwydwaith cymdeithasol y Plug-in hwnnw ac efallai y bydd y wybodaeth honno'n weladwy gan eraill ar y platfform hwnnw. Mae ategion yn cael eu rheoli gan bolisi preifatrwydd y platfform priodol, ac nid gan ein Polisi.

Dibenion Gorfodi Cyfreithiol a Chyfraith . Efallai y byddwn yn datgelu Gwybodaeth mewn ymateb i broses gyfreithiol, er enghraifft mewn ymateb i orchymyn llys neu subpoena, neu mewn ymateb i gais asiantaeth gorfodaeth cyfraith. Efallai y byddwn hefyd yn datgelu Gwybodaeth o'r fath i drydydd partïon: (i) at ddibenion amddiffyn twyll a lleihau risg credyd, (ii) lle credwn ei bod yn angenrheidiol ymchwilio, atal, neu weithredu ynghylch gweithgareddau anghyfreithlon, (iii) i orfodi ein hawliau sy'n deillio o unrhyw gontractau yr ymrwymwyd rhyngoch chi a ni, gan gynnwys y Telerau Defnyddio, y Polisi hwn, ac ar gyfer biliau a chasglu, (iv) os ydym yn credu bod datgeliad yn angenrheidiol neu'n briodol i amddiffyn ein hawliau, eiddo, neu ddiogelwch neu hynny o'n cwsmeriaid, defnyddwyr, contractwyr neu eraill, (v) fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

EICH DEWISIADAU

Marchnata Cyfathrebu a Rhannu â Thrydydd Partïon. Os ydych wedi tanysgrifio i dderbyn cylchlythyrau a / neu wybodaeth farchnata, mae gennych gyfle i ddewis eich dewisiadau mewn perthynas â derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni, a'n rhannu Gwybodaeth â phartneriaid at eu dibenion marchnata uniongyrchol.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau mewn perthynas â derbyn rhai cyfathrebiadau marchnata gennym ni, a'n dull o rannu gwybodaeth bersonol â thrydydd partïon. Gallwch wneud hynny trwy gysylltu â ni yn preifatrwydd@hundeshagen.org . Gallwch hefyd optio allan o dderbyn cyfathrebiadau marchnata e-bost, trwy ddilyn y cyfarwyddiadau 'dad-danysgrifio' a ddarperir ym mhob e-bost a dderbyniwch gennym ni. Efallai y byddwch hefyd yn addasu'ch hysbysiadau gwthio ar eich dyfais symudol trwy osodiadau eich dyfais neu'ch app.

Dewisiadau Ad . Efallai y byddwn yn gweithio gyda thrydydd partïon i gyflwyno hysbysebion, ac yn ymwneud â chasglu data, adrodd, dadansoddeg gwefan, dosbarthu hysbysebion a mesur ymateb ar ein Gwefannau ac ar wefannau a chymwysiadau trydydd parti dros amser. Gall y trydydd partïon hyn ddefnyddio cwcis, bannau gwe, picseli, a thechnoleg debyg arall i gyflawni'r gweithgaredd hwn. Efallai y byddant hefyd yn cael gwybodaeth am wefannau rydych chi'n ymweld â nhw, cymwysiadau rydych chi'n eu defnyddio, a gwybodaeth arall o bob rhan o'ch porwyr a'ch dyfeisiau er mwyn cyflwyno hysbysebion a allai gael eu teilwra i'ch diddordebau ar ac oddi ar ein Gwefannau ac ar draws llwyfannau eraill. Gelwir y math hwn o hysbysebu yn hysbysebu ar sail diddordeb, a gellir ei ddefnyddio i gysylltu amryw borwyr a dyfeisiau gyda'i gilydd at ddibenion hysbysebu a dadansoddeg ar sail diddordeb.

I gael mwy o wybodaeth am hysbysebu ar sail diddordeb ar eich bwrdd gwaith neu'ch porwr symudol, a'ch gallu i optio allan o'r math hwn o hysbysebu gan drydydd partïon, ewch i Eich Dewisiadau Ar-lein a / neu'r EDAA Menter Hunanreoleiddio ar gyfer Hysbysebu Ymddygiadol Ar-lein . Sylwch y bydd unrhyw ddewisiadau optio allan y gallwch eu harfer trwy'r rhaglenni hyn ond yn berthnasol i hysbysebu ar sail diddordeb gan y trydydd partïon a ddewiswch. Efallai y byddwch hefyd yn parhau i dderbyn hysbysebu, ond gall yr hysbysebu hwnnw fod yn llai perthnasol i'ch diddordebau.

Efallai y bydd gennych fwy o opsiynau yn dibynnu ar eich system weithredu neu ddyfais symudol. Mae'r rhan fwyaf o systemau gweithredu dyfeisiau yn darparu eu cyfarwyddiadau eu hunain ar sut i leihau neu rwystro cyflwyno hysbysebion mewn-app wedi'u teilwra. Gallwch adolygu'r gosodiadau preifatrwydd mewn system weithredu o'r fath i ddysgu am gyfyngu ar hysbysebion mewn-app wedi'u teilwra. Gallwch hefyd analluogi gwybodaeth fanwl gywir am leoliad o ddyfais symudol trwy osodiadau eich dyfais symudol a dewis cyfyngu'r casgliad hwnnw.

Cwcis a Thechnolegau Eraill . Efallai y byddwn ni, a'n cysylltiedigion, darparwyr gwasanaeth trydydd parti, a phartneriaid busnes yn anfon 'cwcis' i'ch cyfrifiadur neu'n defnyddio technolegau tebyg i wella'ch profiad ar-lein ar ein Gwefannau a thrwy ein hysbysebu a'n cyfryngau ar draws y Rhyngrwyd ac apiau symudol.

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy'n cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei lawrlwytho i'ch dyfais pan ymwelwch â gwefan, gan gynnwys ein Gwefannau. Yna anfonir cwcis yn ôl i'r parth gwe gwreiddiol ar eich ymweliadau dilynol â'r parth hwnnw. Mae'r rhan fwyaf o dudalennau gwe yn cynnwys elfennau o sawl parth gwe felly pan ymwelwch â gwefan, efallai y bydd eich porwr yn derbyn cwcis o sawl ffynhonnell. Mae cwcis yn ddefnyddiol oherwydd eu bod yn caniatáu i wefan adnabod dyfais defnyddiwr. Mae cwcis yn caniatáu ichi lywio gwefannau yn effeithlon, cofio dewisiadau a gwella profiad y defnyddiwr yn gyffredinol. Gellir eu defnyddio hefyd i deilwra hysbysebu i'ch diddordebau trwy olrhain eich pori ar draws gwefannau. Mae cwcis sesiwn yn cael eu dileu’n awtomatig pan fyddwch yn cau eich porwr ac mae cwcis parhaus yn aros ar eich dyfais ar ôl i’r porwr gau (e.e. cofio eich dewisiadau defnyddiwr pan ddychwelwch i’r Safleoedd).

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio picseli neu 'bannau gwe' sy'n monitro'ch defnydd o'n Gwefannau. Mae bannau gwe yn ffeiliau electronig bach sydd wedi'u hintegreiddio i'r Safleoedd neu ein cyfathrebiadau (e.e. e-byst) sy'n caniatáu inni, er enghraifft, gyfrif defnyddwyr sydd wedi ymweld â'r tudalennau hynny neu wedi agor e-bost neu ar gyfer ystadegau cysylltiedig eraill. Efallai y byddwn hefyd yn integreiddio 'Pecynnau Datblygu Meddalwedd' ('SDKs') i'n cymwysiadau i gyflawni swyddogaethau tebyg fel cwcis a bannau gwe. Er enghraifft, gall SDKs gasglu gwybodaeth dechnegol a defnydd fel dynodwyr dyfeisiau symudol a'ch rhyngweithio â'r Wefan ac apiau symudol eraill.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio cwcis a thechnolegau eraill (i) i ddarparu, datblygu, cynnal, personoli, amddiffyn a gwella ein Safleoedd, cynhyrchion, rhaglenni a gwasanaethau ac i weithredu ein busnes, (ii) i berfformio dadansoddeg, gan gynnwys dadansoddi a adrodd ar ddefnydd a pherfformiad ein Gwefannau a'n deunyddiau marchnata, (iii) i amddiffyn rhag, nodi, ac atal twyll a gweithgaredd anghyfreithlon arall, (iv) i greu data cyfanredol am grwpiau neu gategorïau ein defnyddwyr, (v) i gydamseru defnyddwyr ar draws dyfeisiau, cysylltiedigion, partneriaid busnes, a dewis trydydd partïon, a (vi) i ni a'n cysylltiedigion, partneriaid busnes, a dewis trydydd partïon i dargedu, cynnig, neu farchnata, cynhyrchion, rhaglenni neu wasanaethau. Mae cwcis a thechnolegau eraill hefyd yn hwyluso ac yn mesur perfformiad hysbysebion sy'n cael eu harddangos neu a ddarperir gennym ni neu drwyddi a / neu rwydweithiau neu wefannau eraill.

Ar hyn o bryd nid ydym yn ymateb i signalau Peidiwch â Thracio oherwydd nad yw safon dechnolegol unffurf wedi'i datblygu eto. Rydym yn parhau i adolygu technolegau newydd ac efallai y byddwn yn mabwysiadu safon ar ôl creu un.

Rheoli Cwcis a Thechnolegau Eraill.

Cwcis sy'n hollol angenrheidiol

Rhain cwcis yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o amgylch y Safleoedd a defnyddio ei nodweddion. Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanyn nhw (fel llywio rhwng tudalennau). Mae'r tabl canlynol yn nodi rhai enghreifftiau o'r mathau hyn o gwcis:

Ffynhonnell Cwci: Hundeshagen.org

 • Pwrpas:
  • Rydym yn defnyddio'r data sydd wedi'i storio yn y cwci hwn ar gyfer gweinyddu system, i wella diogelwch, a darparu mynediad i'r swyddogaeth ofynnol ar y wefan
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Cwci sesiwn (yn dod i ben pan fydd y porwr ar gau)

Cwcis Perfformiad

Rydym yn defnyddio cwcis dadansoddol i ddadansoddi sut mae ein hymwelwyr yn defnyddio'r Safleoedd ac i fonitro eu perfformiad. Mae hyn yn caniatáu inni ddarparu profiad o ansawdd uchel trwy addasu ein cynnig a nodi a thrwsio unrhyw faterion sy'n codi yn gyflym. Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio cwcis perfformiad i gadw golwg ar ba dudalennau sydd fwyaf poblogaidd, pa ddull o gysylltu rhwng tudalennau sydd fwyaf effeithiol, ac i benderfynu pam mae rhai tudalennau'n derbyn negeseuon gwall. Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'r cwcis hyn i dynnu sylw at erthyglau neu wasanaethau Safleoedd y credwn fydd o ddiddordeb i chi yn seiliedig ar eich defnydd o'r Safleoedd. Nid yw'r wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn yn gysylltiedig â'ch gwybodaeth bersonol gennym ni na chan ein contractwyr, ac fe'i defnyddir ar ffurf agregau a dad-ddynodedig yn unig. Mae'r tabl canlynol yn nodi rhai enghreifftiau o'r mathau hyn o gwcis:

Ffynhonnell Cwci: Google Analytics

 • Pwrpas:
  • Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella ein gwefan. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r wefan, lle mae ymwelwyr wedi dod i'r wefan a'r tudalennau yr ymwelwyd â hwy.
 • Gwybodaeth Bellach:

Ffynhonnell Cwci: Llif Llygoden

 • Pwrpas:
  • Rydym yn defnyddio Mouseflow i ddal gwybodaeth defnyddiwr anhysbys sut mae ymwelwyr gwefan yn rhyngweithio ag elfennau'r dudalen. Rydym yn defnyddio'r data anhysbys hwn i ddarparu adborth ar gyfer profiad safle gwell i ddefnyddwyr.
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Cliciwch yma i weld Polisi Preifatrwydd Mouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
  • Os hoffech chi optio allan, gallwch wneud hynny yn https://mouseflow.com/opt-out.
  • Cwcis parhaus.

Cwcis Ymarferoldeb

Rydym yn defnyddio cwcis i ddarparu rhywfaint o ymarferoldeb i chi. Er enghraifft, gwylio cynnwys fideo, ffrydiau byw, neu i gofio dewisiadau a wnewch ac i ddarparu nodweddion gwell a mwy personol. Ni ddefnyddir y cwcis hyn i olrhain eich pori ar wefannau eraill. Mae'r tabl canlynol yn nodi rhai enghreifftiau o'r mathau hyn o gwcis:

Ffynhonnell Cwci: Google Ajax Search

 • Pwrpas:
  • Mae'r cwci hwn yn darparu nodwedd math teip ar gael mewn bariau ar draws y Wefan. Mae hyn yn darparu awgrymiadau allweddeiriau ac yn helpu i fireinio ymholiadau chwilio.
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Cwci Sesiwn

Cwcis Hysbysebu

Mae cwcis hysbysebu (neu dargedu cwcis) yn casglu gwybodaeth am yr arferion pori sy'n gysylltiedig â'ch dyfais ac fe'u defnyddir i wneud hysbysebu'n fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau. Mae'r cwcis hyn hefyd yn mesur effeithiolrwydd ymgyrchoedd hysbysebu ac yn olrhain a yw hysbysebion wedi'u harddangos yn iawn. Gallwch gyrchu Rheolwr Cydsyniad yr UE wrth droedyn y Safleoedd os ydych am newid eich dewisiadau cydsyniad. Mae'r rhestr ganlynol yn nodi rhai enghreifftiau o'r mathau hyn o gwcis:

Ffynhonnell Cwci: DoubleClick:

 • Pwrpas:
  • Mae DoubleClick yn defnyddio cwcis i wella hysbysebu. Rhai cymwysiadau cyffredin yw targedu hysbysebion yn seiliedig ar yr hyn sy'n berthnasol i ddefnyddiwr, gwella adrodd ar berfformiad ymgyrchoedd, ac osgoi dangos hysbysebion y mae'r defnyddiwr eisoes wedi'u gweld.
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Cliciwch yma i gael polisi preifatrwydd Google mewn perthynas â DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=cy
  • Gallwch optio allan o olrhain gan DoubleClick trwy ymweld â https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cy
  • Cwcis parhaus.

Ffynhonnell Cwci: Facebook Pixel

degeneres ellen a portia de rossi
 • Pwrpas:
  • Rydym yn defnyddio'r picsel Facebook fel ffordd o ddeall ein defnyddwyr yn well, i addasu cynnwys a hysbysebu, i ddarparu nodweddion cyfryngau cymdeithasol ac i ddadansoddi traffig i'r wefan. Mae'r data a gasglwyd yn parhau i fod yn anhysbys. Mae hyn yn golygu na allwn weld data personol unrhyw ddefnyddiwr unigol. Fodd bynnag, mae'r data a gesglir yn cael ei gadw a'i brosesu gan Facebook.
 • Gwybodaeth Bellach:
  • Gall Facebook gysylltu'r data â'ch cyfrif Facebook a defnyddio'r data at eu dibenion hysbysebu eu hunain, yn unol â'u polisi preifatrwydd a geir o dan: https://www.facebook.com/about/privacy/
  • Os hoffech optio allan, gallwch wneud hynny yn https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
  • Cwcis parhaus.

Cwcis Hysbysebu mewn Safleoedd Cysylltiedig

Gellir defnyddio Cwcis Hysbysebu gan wefannau cyfryngau cymdeithasol sydd wedi'u cysylltu o'n Gwefan, fel botymau 'Rhannu' neu chwaraewyr sain / fideo wedi'u hymgorffori, yn ogystal â darparu'r swyddogaeth y gofynnwyd amdani. Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn darparu'r gwasanaethau hyn yn gyfnewid am gydnabod eich bod chi (neu'n fwy cywir eich dyfais) wedi ymweld â gwefannau penodol. Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol o'r fath yn rhoi cwcis hysbysebu i lawr pan ymwelwch â'n Gwefannau a phan fyddwch chi'n defnyddio eu gwasanaethau ac yn llywio i ffwrdd o'n Gwefannau. Mae arferion cwcis rhai o'r gwefannau cyfryngau cymdeithasol hyn wedi'u nodi isod:

Polisi Cwcis Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Polisi Cwcis Twitter: https://help.twitter.com/ga/rules-and-policies/twitter-cookies

Polisi Cwcis Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Polisi Cwcis Pinterest: https://policy.pinterest.com/ga/cookies

Polisi Cwcis YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Polisi Cwcis SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/cookies

Polisi Cwcis Google Plus: https://policies.google.com/technologies/cookies

EICH HAWLIAU I FYNEDFA, CYWIRO A DILEU EICH GWYBODAETH

Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopi o'ch Gwybodaeth, i'w chywiro, ei dileu neu gyfyngu ar ei phrosesu, ac i gael y Wybodaeth rydych wedi'i darparu. Gallwch hefyd ofyn i ni drosglwyddo Gwybodaeth benodol rydych chi wedi'i darparu i drydydd parti yn electronig.

Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu gwybodaeth bersonol ar sail ein buddiannau cyfreithlon. Lle rydym wedi gofyn am eich caniatâd i brosesu Gwybodaeth, mae gennych hawl i dynnu'r caniatâd hwn yn ôl ar unrhyw adeg.

Os oes gennych bryderon heb eu datrys, mae gennych hawl i gwyno i awdurdod diogelu data'r UE lle rydych chi'n byw, gweithio neu lle rydych chi'n credu y gallai toriad fod wedi digwydd. Byddwch yn ymwybodol bod rhai eithriadau yn berthnasol i arfer yr hawliau hyn ac felly efallai na fyddwch yn gallu arfer yr holl hawliau hyn ym mhob sefyllfa.

Mae'r hawliau hyn yn ddarostyngedig i rai eithriadau i ddiogelu budd y cyhoedd (e.e. atal neu ganfod trosedd) a'n buddiannau (e.e. cynnal braint gyfreithiol). Mewn rhai achosion, gall hyn olygu ein bod yn gallu cadw'ch Gwybodaeth hyd yn oed os tynnwch eich caniatâd yn ôl. Byddwn yn ymateb i'r mwyafrif o geisiadau o fewn mis.

Gallwch ddad-danysgrifio o unrhyw gylchlythyrau neu e-byst hyrwyddo amrywiol ar unrhyw adeg trwy glicio ar y dolenni 'dad-danysgrifio' a ddarperir mewn cyfathrebiadau o'r fath. Ni chewch optio allan o gyfathrebiadau cysylltiedig â Safle, megis dilysu cyfrifon, cadarnhad prynu a negeseuon gweinyddol, cyhyd â'ch bod wedi'ch cofrestru gyda'r Safleoedd.

CADW DATA

Mae ein cyfnodau cadw ar gyfer data personol yn seiliedig ar anghenion busnes a gofynion cyfreithiol. Rydym yn cadw data personol cyhyd ag y bo angen at y diben (ion) prosesu y casglwyd y data personol ar ei gyfer, ac unrhyw bwrpas cysylltiedig arall a ganiateir. Er enghraifft, rydym yn cadw rhai manylion trafodion a gohebiaeth nes bod y terfyn amser ar gyfer hawliadau sy'n deillio o'r trafodiad wedi dod i ben, neu i gydymffurfio â gofynion rheoliadol ynghylch cadw data o'r fath.

DIOGELWCH DATA

Rydym wedi gweithredu mesurau technegol a sefydliadol priodol i sicrhau prosesu data personol. Bydd y mesurau diogelwch hyn yn amrywio yn dibynnu ar sensitifrwydd, fformat, lleoliad, swm, dosbarthiad a storfa'r data personol, ac yn cynnwys mesurau sydd wedi'u cynllunio i gadw data personol yn cael ei amddiffyn rhag mynediad heb awdurdod.

Rydym yn cyfyngu mynediad i ddata personol i bersonél a thrydydd partïon sy'n gofyn am fynediad at wybodaeth o'r fath at ddibenion busnes dilys, perthnasol.
Bydd pob un o'n haelodau staff, contractwyr a thrydydd partïon a fydd â mynediad at ddata personol ar ein cyfarwyddiadau yn rhwym i gyfrinachedd ac rydym yn defnyddio rheolaethau mynediad i gyfyngu mynediad i unigolion sydd angen mynediad o'r fath i gyflawni eu cyfrifoldebau a'u tasgau.
Mae gennym bolisïau diogelwch gwybodaeth ar waith ac mae ei bolisïau a'i systemau diogelwch yn cael eu harchwilio'n aml. Rydym yn cymryd diogelwch ein seilwaith TG o ddifrif.

Er ein bod yn cymryd rhagofalon rhesymol i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu diogelwch eich gwybodaeth bersonol. Nid yw unrhyw drosglwyddo gwybodaeth bersonol trwy'r Rhyngrwyd a llwyfannau symudol yn gwbl ddiogel, ac felly, mae unrhyw drosglwyddo gwybodaeth bersonol ar eich risg eich hun. Nid ydym yn gyfrifol am osgoi unrhyw osodiadau preifatrwydd na mesurau diogelwch a ddarparwn.

Mae diogelwch eich diogelwch hefyd yn dibynnu arnoch chi. Lle rydyn ni wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych chi wedi dewis) cyfrinair ar gyfer mynediad i rannau penodol o'n Gwefannau, rydych chi'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Ni ddylech rannu'ch cyfrinair ag unrhyw un.

NEWIDIADAU I'N EIN POLISI

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau sylweddol i'r Polisi Preifatrwydd hwn trwy roi rhybudd ar ein Gwefannau. Rydym yn eich annog i edrych yn ôl ac adolygu'r Polisi hwn o bryd i'w gilydd fel eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau diweddar.

SUT I GYSYLLTU Â NI

Pryderon Preifatrwydd . Os oes gennych unrhyw bryder neu gŵyn am breifatrwydd ar y Safleoedd, cysylltwch â ni yn Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Materion Cyfreithiol, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9thLlawr, Dwyrain Hollywood, CA, 1312312, yr Unol Daleithiau neu anfonwch e-bost atom yn privacy@hundeshagen.org. Byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i chi mewn modd amserol a phroffesiynol er mwyn ateb eich cwestiynau a datrys eich pryderon.

© Hundeshagen Digital Media, LLC. Cedwir pob hawl. Mae Hundeshagen a Hundeshagen.org yn nodau masnach cofrestredig Hundeshagen Digital Media, LLC